به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرریگ طی مراسمی حوزه های برتر شهرداری بندرریگ در سال ۱۳۹۸ معرفی و از مسئول مربوطه تقدیر به عمل آمد.

واحد های برتر به شرح ذیل معرفی گردیدند:

۱-معاونت واحد عمرانی

۲- واحد خدمات شهری و فضای سبز